پریز هوشمند

کنترل تمام وسایل برقی از دور

Watch Video

نمایش مصرف تجهیزات با پریز هوشمند هیناوا

روشن و خاموش کردن وسایل برقی در زمان درست خود