در هر حال و همه جا
با هیناوا خیالت راحت باشه

در هر حال و همه جا با هیناوا خیالت راحت باشه

کلید هوشمند سرویس بهداشتی هیناوا در چهار رنگ متفاوت

کلید هوشمند سرویس بهداشتی هیناوا در چهار رنگ متفاوت

Watch Video
آرامش پخش موسیقی در سرویس بهداشتی

آرامش پخش موسیقی در سرویس بهداشتی

به صورت خودکار و دستی اسپری خوشبوکننده فعال می شود

به صورت خودکار و دستی اسپری خوشبوکننده فعال می شود

همه چیز طبق برنامه ریزی شما روشن خواهد شد. فن سرویس بهداشتی هم قابل برنامه ریزی خواهد بود

همه چیز طبق برنامه ریزی شما روشن خواهد شد. فن سرویس بهداشتی هم قابل برنامه ریزی خواهد بود